Jura‎ > ‎

Serviceloven:

Serviceloven dækker mange forskellige områder, det er derfor godt at se på formål med loven, For at kunne give et overblik over denne lov og dens muligheder jeg har valgt tillige at medtage oversigten, det virker som en indholdsfortegnelse.

Du finder serviceloven her

Mange af emnerne i service loven er nærmere beskrevet under emnerne på denne side.


Formål og område


§ 1. Formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

 

Afsnit IIndledning
Kapitel 1Formål og område
Kapitel 2Kommuner og regioner
Afsnit IIForebyggelse, rådgivning og videnudvikling
Kapitel 3Kommunens rådgivning
Kapitel 4Statslig koordinering og rådgivning, Tilbudsportalen og uvildig konsulentordning
Afsnit IIIBrugerinddragelse
Kapitel 5Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.
Afsnit IVBørn og unge
Kapitel 6Generelle bestemmelser
Kapitel 7Dagtilbud til børn
Kapitel 8Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
Kapitel 9Økonomiske tilskud m.v.
Kapitel 10Personlig hjælp og ledsagelse
Kapitel 11Særlig støtte til børn og unge
Kapitel 12Tilbud til unge fra 18 til 22 år
Kapitel 13Private pasningsordninger uden offentlige tilskud
Afsnit VVoksne
Kapitel 14Almene tilbud
Kapitel 15Formål
Kapitel 16Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter
Kapitel 17Dækning af nødvendige merudgifter
Kapitel 18Behandling
Kapitel 19Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Kapitel 20Botilbud
Afsnit VIHjælpemidler m.v.
Kapitel 21Hjælpemidler, boligindretning og befordring
Kapitel 22Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Kapitel 23Pasning af døende
Afsnit VIIMagtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
Kapitel 24Magtanvendelse
Kapitel 24 aFuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.
Afsnit VIIIAdministration m.v.
Kapitel 25Kvalitetsstandarder og handleplaner
Kapitel 26Opfølgning, tilsyn og betaling for tilsynet
Kapitel 27Underretningspligt
Kapitel 28Straffebestemmelser
Kapitel 29Betaling og tilbagebetaling m.v.
Kapitel 29 aOphør af udbetaling af ydelser i visse særlige tilfælde
Kapitel 30Klage og domstolsprøvelse
Kapitel 30 aBemyndigelser m.v.
Afsnit IXFinansiering, takster og refusion m.v.
Kapitel 31Finansiering og takstberegning
Kapitel 32Forsøgsbestemmelser
Kapitel 33Aftale om overførsel af regionale tilbud
Kapitel 34Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser


 

 
Comments