Jura‎ > ‎

børn og handicap

Børn med handicap 

lovgrundlag:

Servicelovens § 11 og Kap 6 til 13 (specielt § 41, §42 § 44.og § 45)

Kompensation for merudgifter Serviceloven § 41

Hvis der er mange udgifter forbundet med dit barns handicap er det muligt at søge om dækning af disse, dog er der en minimumsgrænse på 4596 kr. (2015 tal)

Målgruppen for merudgiftsydelse til børn er børn med kronisk/langvarig lidelse:

Ydelsen

Merudgifterne ydes som et fleksibelt standardiseret tillæg, udmålt efter en konkret vurdering af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte ydelsesmodtager.

Der kan ydes hjælp til fx merudgifter til diætkost, særligt tøj, vask og hygiejne, befordring o.l.

Ydelsen er uafhængig af indkomst og skattefri.

Serviceloven § 42, tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge 

Der kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til en mor eller far, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Grundlaget kan være, at:- barnet har et stort behov for tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre,- barnet har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald,- barnet skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser, eller- barnet har nedsat immunforsvar og derfor stor sygdomsrisiko.

Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt og er skattepligtig. Der skal tages hensyn til de besparelser, arbejdsophøret medfører, fx at der ikke længere er transportudgifter til arbejde mv. 

(kildesocial jura samt retsinfo)


Serviceloven


Comments