Jura‎ > ‎

børn og familie

Børn og familie jura

Lovgrundlag gældende lovgivning specielt

Servicelovens § 9 og § 19,

kap 11 om særlig støtte til børn og unge §46- 75

§ 140 (handleplan)

§ 146 (tilsyn)

§ 156


”§ 50 undersøgelsen er en populær titel” på den børnefaglige undersøgelse, kommunen efter servicelovens § 50 har pligt til at foretage, hvis den antager, at et barn har behov for særlig støtte. Pligten gælder uanset årsagen til behovet for særlig støtte.

Med særlig støtte forstås et behov, der ligger ud over det generelle og almindelige behov for omsorg og støtte et barn har under hele opvæksten.

Undersøgelsen beskriver barnets samlede udvikling og vurdere derefter, om der er et behov for hjælp efter §52.

Undersøgelsen laves i samarbejde med familien, oftest indhentes der ligeledes udtalelse fra daginstitution/ skole, der er normalt med hjemmebesøg og børnesamtale

Undersøgelsens indhold

Under undersøgelsen skal kommunen belyse 6 forhold:udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold,sundhedsforhold,fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.

Undersøgelse af et eller flere af forholdene kan dog undlades, hvis de ikke er relevante i den konkrete sag. Under undersøgelsen skal kommunen - udover forældrene og barnet - inddrage relevante fagfolk med kendskab til barnets og familiens forhold.

 Alle forhold, der er relevante i forhold til barnets problemer og behov, skal undersøges.

Kommunen skal afdække både ressourcer og problemer hos barnet og familien.

For unge, der er fyldt 15 år, skal kommunens undersøgelse afdække de forhold, der er relevante ved valg af foranstaltninger for netop denne aldersgruppe.

Under undersøgelsen har kommunen pligt til at være opmærksom på, om der i familien er søskende, der også kan antages at have behov for støtte. Er det tilfældet, må deres forhold undersøges enten gennem en selvstændig undersøgelse for hvert barn eller som en samlet undersøgelse for et eller flere af børnene. Kommunen kan således vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt, men uanset om der laves en eller flere undersøgelser skal der være taget højde for hvert barns individuelle forhold.

Afslutning

Når kommunen har skaffet tilstrækkelig viden om barnet/familien, skal undersøgelsen afsluttes med en sagligt begrundet konklusion. Den begrundede stillingtagen skal indeholde en vurdering af behovet for støtte og en vurdering af, hvilken slags støtte, der er behov for.

Forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige skal gøres bekendt med denne faglige vurdering og have lejlighed til at kommentere den.


Frist

Undersøgelsen må som hovedregel ikke vare længere end 4 måneder, fra kommunen bliver opmærksom på barnets behov for støtte.

Hvis undersøgelsen ikke kan afsluttes inden for de 4 måneder, skal kommunen foretage en foreløbig konklusion, som forelægges forældremyndighedsindehaveren og den 15-årige tillige med begrundelsen for, at fristen ikke kan overholdes.du finder serviceloven her:

serviceloven

Comments