Jura

Formålet med disse sider vil primært være, at give nogle basale oplysninger om en given lovgivning samt et direkte link til omtalte lov på rets information

da jeg oplever det som, til tider, meget vanskeligt at finde love og bekendtgørelser der.

Når en sag startes er der nogle helt grundlæggende rettigheder:

Forvaltningslovens § 7, stk. 1.

 En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.akt-indsigt for parten, dvs. den som sagen omhandler gælder:

Forvaltningslovens Kap. 4 (§ 9 til §18)

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter …..........Partshørring. Her gælder forvaltningslovens kap 5 (§19 til § 21)

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse …...

her finder du forvaltningsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105127Uddrag af retssikkerhedsloven § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed,

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.


Her finder du hele retsikkerhedsloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136389

I Disse 2 lovgivninger finder du meget information om dine rettigheder og pligter i forhold til din sag, jeg har valgt at fremhæve disse få emner,

da de er centrale i sagsgangen og jeg oplever borgene ikke altid får kendskab til dette.